Kompetentny Uczestnik Dialogu Społecznego

dialogW dobie ogromnych zmian, jakie miały miejsce w ostatniej dekadzie, Polacy ciągle zapominają o podstawowych wartościach społecznych. Niestety nie potrafimy jeszcze porozumiewać się za pomocą dialogu społecznego, w przeciwieństwie do krajów tzw. „starej 15”. Na co dzień sami doświadczamy tego czytając gazetę, słuchając radia czy oglądając wieczornych wiadomości. Brak jedności i umiejętności prowadzenia spójnego dialogu społecznego odbija swe piętno we wszystkich dziedzinach naszego życia. Szczególnie istotne jest zrozumienie i umiejętne wykorzystanie dialogu społecznego na poziomie lokalnym i samorządowym. Projekt „Kompetentny Uczestnik Dialogu Społecznego”, który realizowany był w okresie 01.10.2008 do 31.10.2009 przed Konfederację Pracodawców Polskich miał za zadanie przyczynić się do stworzenia nici porozumienia i harmonii na linii pracodawca – pracownik.

Powszechnie wiadomo bowiem, że to zrozumienie i umiejętne prowadzenia kompetentnego dialogu jest obecnie bardzo ważne i może przyczynić się do pełnego zrozumienia obu stron. Za priorytet projektu postawiono sobie cel, aby organizacje związkowe i organizacje pracodawców stały się „kompetentnym uczestnikiem dialogu społecznego”.

Grupa docelowa

Ostatecznymi Odbiorcami projektu byli:

 • Członkowie organizacji Partnerskich tj. FZZPGKiT, KPP, OPZZ
 • Pracownicy i wolontariusze działający na rzecz tych organizacji;
 • Członkowie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego;
 • Członkowie Wojewódzkich Rad Zatrudnienia i Powiatowych Rad Zatrudnienia;

Partnerzy

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce (FZZPGKiT) jest ogólnokrajową organizacją związkową zrzeszającą związki zawodowe pracowników samorządowych, rzemiosła, gospodarki komunalnej i terenowej oraz emerytów, rencistów i bezrobotnych wywodzących się z tych organizacji.

http://www.komunalni.pl/

Konfederacja Pracowników Polskich (KPP) to najstarsza i największa ogólnopolska organizacja pracodawców grupująca ich związki i federacje. Reprezentuje ok. 5000 przedsiębiorstw będących pracodawcami ok. 17% ogółu zatrudnionych w Polsce (poza rolnictwem). Pracodawcy przedsiębiorstw prywatnych stanowią 85% członków Konfederacji.

http://www.kpp.org.pl/

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) jest największą w Polsce organizacją związkową, do której należy 90 ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych zrzeszonych w 9 branżach.

http://opzz.org.pl

Działania programowe jakie odbyły się w ramach projektu:

 • Cykl 14 godzinnych 2 dniowych seminariów dla 2 grup po 20 osób z zakresu umiejętności niezbędnych do prowadzenia dialogu społecznego p.t. „Styl-Kreacja-Komunikacja”;
 • Cykl 6 godzinnych 1 dniowych seminariów dla 2 grup po 25 osób przeznaczonych dla członków ZOZ, pracowników FZZPGKiT, OPZZ i KPP p.t. „Wiedza o dialogu społecznym”;
 • Cykl 6 godzinnych 1 dniowych seminariów dla 2 grup po 25 osób przeznaczonych dla członków ZOZ, pracowników FZZPGKiT, OPZZ i KPP p.t. „Przyszłość Europejskiego Dialogu Społecznego”.
 • Cykl 14 godzinnych 2 dniowych seminariów dla 2 grup po 25 osób w zakresie zasad prowadzenia dialogu społecznego na terenie zakładu pracy, prezentacji europejskiego dialogu społecznego, zasad funkcjonowania i uczestnictwo w Radach Pracowników w Polsce p.t. „Zasady funkcjonowania Rad Pracowników i Europejskich Rad Zakładowych”;
 • Cykl 14 godzinnych 2 dniowych seminariów dla 2 grup po 25 osób w zakresie charakterystyki dostępnych funduszy przypadających na lata 2007-2013 p.t. „Fundusze Europejskie dla Organizacji Dialogu Społecznego”
 • Cykl 5 dniowych 32 godzinnych kursów dla 2 grup po 20 osób w zakresie podnoszenia kwalifikacji metodycznych, dydaktycznych, eksperckich, jobcoachingu, dobrych praktyk, prowadzenia treningów, skutecznej komunikacji w dialogu społecznym, technik IT/IC, informatycznych i audiowizualnych p.t. „Letnia Szkoła Trenerów Dialogu Społecznego” – forma kształcenia przygotowana  i opracowana przez Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego.

Uczestnicy programu otrzymali na koniec certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu tych form kształcenia.

Ponadto przeprowadzone zostały trzy konferencje:

 • Konferencja inaugurująca projekt p.t. „Jak rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości”,
 • Cykl 3 jednodniowych 5 godzinnych konferencji (w każdej weźmie udział 50 osób) w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, w celu wymiany doświadczeń w zakresie dialogu społecznego, edukacji działaczy związkowych i przedstawicieli pracodawców p.t. „Budowa regionalnego Forum Dialogu Społecznego:. Współpraca polegać będzie na budowaniu forum wymiany doświadczeń przez Międzywojewódzkie Zarządy FZZPGKiT z przedstawicielami OPZZ, NSZZ Solidarność, FZZ i KPP.
 • Konferencja podsumowująca projekt

Osiągnięcia projektu:

W projekcie wzięło udział blisko 870 osób. Konferencje i seminaria promujące zaplanowane były dla 590 osób. Przeszkolonych zostało 280 osób. Uzyskały one podstawową  wiedzę o dialogu społecznym, jego formach, metodach prowadzenia negocjacji oraz zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w tym zakresie. W ramach projektu powstało 2000 egzemplarzy publikacja „Vademecum dobrych praktyk uczestnika dialogu społecznego”, która trafiła do członków zakładowych organizacji związkowych FZZPGKiT, OPZZ oraz do KPP. Projekt przyczynił się do podniesienia świadomości o korzyściach płynących z formalnego kształcenia. Grupy docelowe projektu nabyli umiejętności pracy w zespole (komunikacyjne, analityczne i organizacyjne), mediacji, negocjacji, rozwiązywania problemów powstałych w miejscu pracy w relacjach pracownik-pracodawca, osiągnęli większą świadomość praw i obowiązków pracowniczych, mechanizmów uczestnictwa w dialogu społecznym.